Àrees de negoci

 Activitats Arjona

Construcció

Obra civil

Reformes

Edificació residencial

Edificació no residencial

Inscrita com a empresa de serveis en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades.

Inscrita com a empresa contractista d'obres en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades.

 

Serveis de manteniments

Neteja ArjonaNeteja i manteniment de vials públics i altres infraestructures.

Realització de desembossaments i manteniments de clavegeram publics i en edificis particulars i comunitaris.

 

Tranports

Transportistes autoritzats per l'Agència Catalana de Residus en residus de la construcció.

Transportistes autoritzats per l'Agència Catalana de Residus en els grups 2, 3, 13 i 19 (2 Altres residus sòlids no inclosos en altres grups, 3 Residos sòlidos i pastosos fermentables i fangs de depuradora, 13 Residus fecals i 19 Olis vegetals).